• 1. Planul Releveu al Cladirii – in cazul in care nu exista deja, se intocmeste de catre personalul nostru calificat in momentul vizionarii apartamentului.
 • 2. CF-ul Cladirii – pentru a prelua adresa exacta.
 • 3. Anul PIF ( punerii in functiune ) – in cazul in care acesta nu se cunoaste, poate fi aflat din Certificatul Fiscal obtinut de la Primarie.

  In Legea nr. 159 din 15 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, emisa de catre Parlament si publicata in: Monitorul Oficial nr. 283 din 20 mai 2013

  ART.I , PCT. 17. După articolul 13 se introduc trei noi articole, articolele 13^1 – 13^3, cu următorul cuprins:

  • Art. 13^1. – (1) Pentru clădirile sau unităţile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta să ia cunoştinţă despre performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze, după caz.

   (2) La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligaţia de a transmite certificatul, în original, noului proprietar.

   (3) La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligaţia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului.

   (4) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulităţii relative, potrivit prevederilor Codului civil.

  • Art. 13^2. – (1) Pentru clădirile care se construiesc, certificatul se elaborează prin grija investitorului/proprietarului/administratorului, este prezentat de către acesta, în original, comisiei întrunite în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepţie şi constituie parte componentă a cărţii tehnice a construcţiei.

   (2) Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor şi neînsoţit de copia de pe certificat este nul de drept.

   (3) Prin excepţie de la prevederile art. 13 şi 13^1, în cazul clădirilor care se vând înainte de efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, investitorul/proprietarul/administratorul pune la dispoziţia cumpărătorului date/informaţii în vederea evaluării performanţei energetice a clădirii/unităţii de clădire, cuprinse în documentaţia tehnică a acesteia, urmând ca la recepţia la terminarea lucrărilor să se aplice prevederile alin. (1).

  • Art. 13^3. – În scopul informării potenţialilor cumpărători sau chiriaşi, investitorul/proprietarul/administratorul clădirii/unităţii de clădire prevăzute la art. 7 alin.

   (1) va preciza în anunţurile de vânzare sau închiriere a acestora informaţii din certificat cu privire la indicatorii de performanţă prevăzuţi la art. 5.”

  Pretul unui certificat energetic este dat de tipul si marimea imobilului. Tarifele practicate de firma noastra sunt cuprinse intre 200 si 400 de lei pentru imobile de tip apartament si 250 – 600 lei, pentru imobile de tip casa unifamiliala. Pentru alt tip de imobil ( hala industriala, cladire de birouri, spatiu comercial, etc ), pretul se stabileste in urma unei discutii.
  Certificatul se elaboreaza si se elibereaza de catre auditorul energetic pentru cladiri si este valabil 10 ani de la data eliberarii, inscrisa in certificat, cu exceptia situatiei in care, pentru cladirea la care existe un certificat valabil, se efectueaza lucrari de renovare majora, ce schimba consumurile energetice ale acesteia.

  In funcţie de performanta energetica avuta, cladirile se incadreaza in 7 clase, pe o scala energetic ce porneste de la clasa A – caracterizata prin consumul cel mai scazut de energie, de pana la 125 de kWh/mp/an, pana la clasa G – corespunzatoare celui mai ridicat consum specific de energie, de peste 820 kWh/mp/an.

  Intrebari despre certificate energetice